El cultiu del cànem: una oportunitat que no sabem aprofitar com a país?

Actualment es planteja un conflicte greu a Catalunya amb el cultiu del cànem. El cultiu industrial com a fibra tèxtil no és rendible perquè no hi ha un teixit industrial que en generi una demanda i que en justifiqui el cultiu. Però els cultius del cànem estan creixent al nostre país perquè té alts rendiments ambientals i econòmics.